ДОГОВІР № 9999

м. Київ

2017-09-22

Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”, надалі іменоване “Виконавець”, в особі Семенюка Дениса Павловича, що діє на підставі статуту, з одного боку та Компанія ТОВ, іменована надалі “Замовник”, в особі ___________________ ___________________, що діє на підставі ___________________, з іншого боку, далі разом іменовані – Сторони, а кожне окремо – Сторона, підписали цей Договір.

1. Терміни

1.1 SSL сертифікат (Цифровий Сертифікат) – цифровий документ, що підтверджує відповідність між опублікованими в ньому відкритим ключем власника сертифіката та суб’єктом сертифіката (юридичною особою або сервером, ім’я якого вказано в полі Subject сертифіката). SSL сертифікат, підписаний електронним цифровим підписом, засвідчується центром сертифікації, який гарантує незмінність інформації, що міститься в сертифікаті.

1.2 Центр сертифікації (ЦС) – особа, яка здійснює випуск, продовження, перевипуск SSL-сертифікатів. У рамках Договору про надання послуг сертифікат може бути виданий Центром Сертифікації однієї з таких компаній: GeoTrust, Comodo, RapidSSL, DigiCert або Thawte, залежно від обраного Замовником типу SSL-сертифіката.

1.3 Власник SSL сертифіката – фізична або юридична особа, яка володіє або має право використання сервера, ім’я якого зазначено в полі Subject виданого сертифіката, а також здатна або уповноважена використовувати секретний ключ, відповідний відкритому ключу, опублікованому в сертифікаті.

1.4. Послуги, Послуги оформлення SSL сертифікатів, включаючи: “Випуск SSL сертифікату”, “Продовження SSL сертифікату” або “Перевипуск SSL сертифікату” – послуги, що надаються Виконавцем Замовнику, що полягають у направленні Виконавцем до Сертифікаційного центру заяви на отримання (випуск, продовження або перевипуск) SSL-сертифіката для Замовника, і отриманні від Центру сертифікації сертифіката з подальшою його передачею Замовнику.

1.5 Аутентифікаційні дані Замовника – дані, що надаються Замовником Виконавцю при замовленні послуги отримання SSL-сертифікатів для передачі їх до центру сертифікації з метою проведення Центром сертифікації перевірки достовірності відомостей і повноважень Замовника.

1.6 Відкликання SSL-сертифіката – дострокове припинення Центром сертифікації дії SSL-сертифіката і публікація інформації про такий сертифікат на веб-сервері Центру сертифікації в списках відкликаних SSL-сертифікатів.

1.7. Особистий кабінет – програмний інтерфейс взаємодії Замовника з Виконавцем, який містить інформацію про Замовника та іншу інформацію щодо Послуг Виконавця, а також надає можливість віддаленої взаємодії Сторін у рамках Договору, доступний Замовнику після авторизації з використанням логіна та пароля Замовника на сайті www.tuthost.ua

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець за дорученням Замовника надає послуги з оформлення SSL-сертифіката, відповідно до наданого Замовником “Запиту на сертифікат” (CSR), а Замовник оплачує Послуги Виконавця згідно з цінами, зазначеними в Додатку 1 до договору.

3. Вартість Договору та порядок розрахунків

3.1. Замовник здійснює передоплату в розмірі 100% загальної вартості Послуги, згідно з Додатком №1, що підтверджується відповідними розрахунковими документами, а саме – актом виконаних робіт і податковою накладною, оформленими відповідно до чинного законодавства України. Загальна вартість договору становить _______ грн. (________________________________), враховуючи ПДВ.

3.2. Оплата вартості Послуги за цим Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку-фактури Виконавця. Якщо термін сплати припадає на неплатіжний, вихідний або святковий дні, оплата переноситься на наступний платіжний день.

3.3. Моментом оплати вважається дата списання грошових коштів з банківського рахунку Замовника на банківський рахунок Виконавця.

4. Порядок і строки надання послуги

4.1. Виконавець надає Послуги Замовнику протягом від 2 до 30 календарних днів з моменту укладення цього Договору, залежно від обраного типу SSL Сертифікату, за умови, що всі необхідні документи надані та відповідають вимогам Центру Сертифікації.

4.2. Виконавець, у разі виникнення сумнівів у достовірності наданих Замовником даних, має право протягом усього терміну надання Послуг запросити додаткові відомості та документи і/або вимагати підтвердження раніше наданих. Відповідний запит надсилається Замовнику електронною поштою на адреси, зазначені Замовником при оформленні замовлення на сайті.

4.3. У разі неподання Замовником за запитом Виконавця додаткових відомостей і (або) непідтвердження раніше наданих даних протягом строку, зазначеного Виконавцем у запиті, Виконавець має право:
а) відхилити замовлення Замовника на послуги отримання SSL-сертифікатів;
б) направити до центру сертифікації запит про відкликання SSL-сертифіката Замовника.

4.4. Послуга надається замовнику в електронному вигляді в персональному кабінеті Замовника на сайті https://my.tuthost.ua

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Замовник зобов’язується:

5.1.1. Здійснити оплату за Послугу в порядку і строк, зазначений у розділі 3 цього Договору.

5.1.2. Прийняти Послуги, надані Виконавцем за Актом про надання Послуг, або відмовитися від прийняття Послуг з наданням Виконавцю мотивованої відмови від прийняття Послуг.

5.1.3. Протягом 3 календарних днів з моменту отримання відповідного запиту від Виконавця надавати Виконавцю інформацію, документацію та відповіді на узгодження, запитані Виконавцем у зв’язку з наданням Послуг відповідно до Договору

5.2. Виконавець зобов’язується:

5.2.1. Надати Послугу в порядку і строк, відповідно до цього Договору.

5.2.2. Консультувати Замовника з питань, що виникають у Замовника у зв’язку з наданням Послуг відповідно до Договору.

5.3. Замовник має право:

5.3.1. Отримувати від Виконавця консультації з питань, що виникають у Замовника у зв’язку з наданням Послуг відповідно до Договору, укладеного на підставі Пропонованих можливостей.

5.3.2. В односторонньому порядку відмовитися від виконання зобов’язань відповідно до Договору, за умови повного відшкодування Виконавцю суми фактично понесених ним витрат.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Запрошувати й отримувати від замовника інформацію, відомості, документи та узгодження, необхідні для належного надання Послуг відповідно до Договору.

5.4.2. У разі несвоєчасного подання Замовником запитаних документів, інформації, погоджень – продовжити строк надання Послуг на строк, що відповідає строку затримки в наданні.

5.3. У разі, якщо Замовник не сплатить повну вартість послуги, протягом 30 днів, з дати виконання послуги, Виконавець залишає за собою право відкликати сертифікат, і відмовити в його подальшому обслуговуванні.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони за цим Договором звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань у разі, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто подій, які не можна було передбачити або запобігти. До таких подій належать: стихійні лиха, воєнні дії, ухвалення органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування нормативних та/або правозастосовних актів та інші дії, що перебувають поза розумним передбаченням і контролем Сторін.

6.2. При настанні обставин, зазначених у пункті 6.1. цього Договору, кожна Сторона повинна не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту настання таких обставин сповістити про них у письмовій формі іншу Сторону. Повідомлення має містити дані про характер обставин, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, а також передбачувані строки їх дії.

6.3. У разі настання обставин, передбачених пунктом 6.1. цього Договору, строк виконання Стороною зобов’язань за цим Договором подовжується відповідно до строку, протягом якого діють ці обставини та їх наслідків.

6.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває понад один місяць, Сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання цього Договору або цей Договір підлягає розірванню в установленому порядку.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть одна перед одною відповідальність, яка передбачена цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. За несвоєчасне надання послуги Виконавець сплачує неустойку в розмірі 0,05 % від вартості Послуги за кожен день прострочення, але не більше 10% від вартості послуги.

7.3. За необґрунтовану відмову або затримку оплати Замовник сплачує пеню в розмірі 0,05 % від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу, але не більше 10% від суми заборгованості.

7.4. У разі невиконання зобов’язань, передбачених цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані збитки в повному обсязі.

7.5. Суперечки, які виникли за нинішнім договором, Сторони врегульовують шляхом переговорів.

7.6. Неврегульовані спори підлягають передачі на розгляд до відповідного Господарського суду за місцем знаходження відповідача.

8. інші умови договору

8.1. Цей договір може бути змінений за додатковим погодженням Сторін у письмовій формі.

8.2. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Строк дії договору з _________ року по _________ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

8.3. Цей договір складено у двох примірниках, по одному для кожної сторони, українською мовою, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВиконавецьЗамовник
Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”
ІПН: 376430626585, ЄДРПОУ 37643061,
№ свідоцтва ПДВ 200131746
Р/Р: UA753052990000026005005016882, МФО: 305299 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Юридична адреса: 03069, Україна, Київ, вул. Гайова 14

Поштова адреса: 03087, Україна, Київ, А/С 86

Тел: +380 (44) 332-30-50, Факс: +380 (44) 332-30-50
Компанія ТОВ
ІПН 2434657, ЄДРПОУ 12___________________
Р/Р: ___________________,
МФО: ___________________ в ___________________

Юридична адреса: ___________________, Україна, ___________________, ___________________, ___________________

Поштова адреса: ___________________, Україна, ___________________, ___________________, ___________________

Тел: , Факс: ,
E-mail:

Підписи сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”
директор
_________________ / Семенюк Денис Павлович /
Компанія ТОВ
___________________
_________________ / ___________________ /

Додаток до договору № 9999 від “22” вересня 2017 р.

м. Київ

“22” вересня 2017 р.

1. Специфікація

Найменування послугиКількістьЦіна, гривні без ПДВ.Сума, гривні без ПДВ
Цифровий SSL сертифікат
Сума, без ПДВ
Крім того, ПДВ 20%
Загалом

Підписи сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”
директор
_________________ /Семенюк Денис Павлович/
Компанія ТОВ
___________________
_________________ /___________________/