ДОГОВІР № 9999

м. Київ

2017-09-22

Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”, надалі іменоване “Виконавець”, в особі Семенюка Дениса Павловича, діючого на підставі статуту, з однієї сторони та Компанія ТОВ, іменоване надалі “Замовник”, в особі ___________________ ___________________, що діє на підставі ___________________, з іншої сторони, далі разом іменовані – Сторони, а кожне окремо – Сторона, підписали цей Договір.

1. Терміни

1.1. SSL cертифікат (Цифровий Сертифікат) – цифровий документ, що підтверджує відповідність між опублікованими в ньому відкритим ключем власника сертифіката і суб’єктом сертифіката (юридичною особою або сервером, ім’я якого зазначено в поле Subject сертифіката). SSL сертифікат, підписаний електронним цифровим підписом засвідчується центром сертифікації, що гарантує незмінність інформації, що міститься в сертифікаті.

1.2. Центр сертифікації (ЦС) – особа, яка здійснює випуск, продовження, перевипуск SSL-сертифікатів. В рамках Договору про надання послуг сертифікат може бути виданий Центром Сертифікації однієї з наступних компаній: GeoTrust, Comodo, RapidSSL, DigiCert або Thawte, в залежності від обраного Замовником типу SSL-сертифіката.

1.3. Власник SSL сертифікату – фізична або юридична особа, яка володіє або має право використання сервера, ім’я якого зазначено в поле Subject виданого сертифіката, а також здатна або уповноважена використовувати секретний ключ, відповідний відкритому ключу, опублікованому в сертифікаті.

1.4. Послуги, Послуги оформлення SSL сертифікатів, включаючи: «Випуск SSL сертифікату», «Продовження SSL сертифікату» або «Перевипуск SSL сертифікату» – послуги, що надаються Виконавцем Замовнику, які складаються в направленні Виконавцем в Сертифікаційний центр заяви на отримання (випуск, продовження або перевипуск) SSL-сертифікату для Замовника, і отриманні від Центра сертифікації сертифікату з подальшою його передачею Замовнику.

1.5. Аутентифікаційні дані Замовника – дані, що надаються Замовником Виконавцю при замовленні послуги отримання SSL-сертифікатів для передачі їх в центр сертифікації з метою проведення Центром сертифікації перевірки достовірності відомостей і повноважень Замовника.

1.6. Відкликання SSL сертифікату – дострокове припинення Центром сертифікації дії SSL-сертифіката і публікація інформації про такий сертифікаті на веб-сервері Центру сертифікації в списках відкликаних SSL-сертифікатів.

1.7. Особистий кабінет – програмний інтерфейс взаємодії Замовника з Виконавцем, який містить інформацію про Замовника та іншу інформацію щодо Послуг Виконавця, а також надає можливість віддаленого взаємодії Сторін в рамках Договору, доступний Замовнику після авторизації з використанням логіна і пароля Замовника на сайті www.tuthost.ua

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець за дорученням Замовника надає послуги з оформлення SSL-сертифікату, відповідно до наданого Замовником “Запиту на сертифікат” (CSR), а Замовник оплачує Послуги Виконавця згідно з цінами, зазначеним у Додатку 1 до договору.

3. Вартість Договору та порядок розрахунків

3.1. Замовник здійснює передоплату в розмipi 100% загальної вартостi Послуги, згідно Додатку №1, що підтверджується відповідними розрахунковими документами, а саме – актом виконаних робіт та податковою накладною, що оформлені у відповідності до чинного законодавства України. Загальна вартість договору складає _______  грн. (________________________________), враховуючи ПДВ.

3.2. Оплата вартості Послуги за цим Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку-фактури Виконавця. Якщо термін сплати припадає на неплатіжний, вихідний або святковий дні, оплата переноситься на наступний платіжний день.

3.3. Моментом оплати вважається дата списання грошових коштів з банківського рахунку Замовника на банківський рахунок Виконавця.

4. Порядок і строки надання послуги

4.1. Виконавець надає Послуги Замовнику протягом від 2 до 30 календарних днів з моменту укладення цього Договору, в залежності від обраного типу SSL Сертифікату, за умови, що всі необхідні документи надані і відповідають вимогам, Центра Сертифікації.

4.2. Виконавець, в разі виникнення сумнівів у достовірності наданих Замовником даних, має право протягом всього терміну надання Послуг запросити додаткові відомості та документи і/або вимагати підтвердження раніше наданих. Відповідний запит направляється Замовнику по електронній пошті на адреси, вказані Замовником при оформленні замовлення на сайті.

4.3. У разі неподання Замовником за запитом Виконавця додаткових відомостей і (або) непідтвердження раніше наданих даних протягом терміну, зазначеного Виконавцем в запиті, Виконавець має право:
а) відхилити замовлення Замовника на послуги отримання SSL-сертифікатів;
б) направити в центр сертифікації запит про відкликання SSL-сертифіката Замовника.

4.4. Послуга надається замовнику в електронному вигляді в персональному кабінеті Замовника на сайті https://my.tuthost.ua

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Замовник зобов’язується:

5.1.1. Здійснити оплату за Послугу у порядку й строк, зазначений у розділі 3 даного Договору.

5.1.2. Прийняти Послуги надані Виконавцем по Акту про надання Послуг, або відмовитися від приймання Послуг з наданням Виконавцю мотивованої відмови від прийняття Послуг.

5.1.3. Протягом 3 календарних днів з моменту отримання відповідного запиту від Виконавця надавати Виконавцю інформацію, документацію і відповіді на узгодження, запитані Виконавцем у зв’язку з наданням Послуг відповідно до Договору

5.2. Виконавець зобов’язується:

5.2.1. Надати Послугу у порядку й строк, відповідно до даного Договору.

5.2.2. Консультувати Замовника з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням Послуг відповідно до Договору.

5.3. Замовник має право:

5.3.1. Отримувати від Виконавця консультації з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням Послуг відповідно до Договору, укладеного на підставі Пропоновані можливості.

5.3.2. В односторонньому порядку відмовитися від виконання зобов’язань відповідно до Договору, за умови повного відшкодування Виконавцю суми фактично понесених ним витрат.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Запрошувати і отримувати від замовника інформацію, відомості, документи і узгодження, необхідні для належного надання Послуг відповідно до Договору.

5.4.2. У разі несвоєчасного подання Замовником запитаних документів, інформації, погоджень – продовжити термін надання Послуг на строк, що відповідає строку затримки в наданні.

5.3. У випадку, якщо Замовник не сплатить повну вартість послуги, протягом 30 днів, з дати виконання послуги Виконавець залишає за собою праву відкликати сертифікат, та відмовити в його подальшому обслуговуванні.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони за даним Договором звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, тобто подій, які не можна було передбачити або запобігти. До таких подій ставляться: стихійні лиха, воєнні дії, прийняття органами державної влади й/або органами місцевого самоврядування нормативних і/або правозастосовних актів і інші дії, що перебувають поза розумним передбаченням і контролю Сторін.

6.2. При настанні обставин, зазначених у пункті 6.1. даного Договору, кожна Сторона повинна не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту настання таких обставин сповістити про них у письмовій формі іншу Сторону. Повідомлення повинне містити дані про характер обставин, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором, а також передбачувані строки їх дії.

6.3. У випадку настання обставин, передбачених пунктом 6.1. даного Договору, строк виконання Стороною зобов’язань за цим Договором подовжується відповідно до строку, протягом якого діють ці обставини і їх наслідку.

6.4. Якщо дія обставин непереборної  сили триває понад одного місяця, Сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання даного Договору або даний Договір підлягає розірванню у встановленому порядку.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть один перед одним відповідальність, яка передбачена цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. За несвоєчасне надання послуги Виконавець сплачує неустойку у розмірі 0,05 % від вартості Послуги за кожний день прострочення, але не більше 10% від вартості послуги.

7.3. За необгрунтовану відмову або затримку оплати Замовник сплачує пеню у розмірі 0,05 % від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, але не більше 10% від суми заборгованості.

7.4. У випадку невиконання зобов`язань, передбачених цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні понесені збитки у повному обсязі.

7.5. Суперечки, які виникли по нинішньому договору, Сторони урегульовують шляхом переговорів.

7.6. Неврегульовані суперечки підлягають передачі на розгляд у відповідний Господарський суд за місцем знаходження відповідача.

8. Інші умови договору

8.1. Цей договір може бути змінений за додатковим погодженням Сторін у письмовій формі.

8.2. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань. Термін дії договору з _________ року по _________ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов`язань за цим Договором.

8.3. Цей договір складений в двох примірниках, по одному для кожної сторони, українською мовою, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВиконавецьЗамовник
Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”
ІПН: 376430626585, ЄДРПОУ 37643061,
№ свідоцтва ПДВ 200131746
Р/Р: UA753052990000026005005016882, МФО: 305299 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Юридична адреса: 03069, Україна, Київ, вул. Гайова 14

Поштова адреса: 03087, Україна, Київ, А/С 86

Тел: +380 (44) 332-30-50, Факс: +380 (44) 332-30-50
Компанія ТОВ
ІПН 2434657, ЄДРПОУ 12___________________
Р/Р: ___________________,
МФО: ___________________ в ___________________

Юридична адреса: ___________________, Україна, ___________________, ___________________

Поштова адреса: ___________________, Україна, ___________________, ___________________

Тел: , Факс: ,
E-mail:

Підписи сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”
директор
_________________ / Семенюк Денис Павлович /
Компанія ТОВ
___________________
_________________ / ___________________ /

Додаток до договору № 9999 від “22” вересня 2017 р.

м. Київ

“22” вересня 2017 р.

1. Специфікація

Найменування послугиКількістьЦіна, гривні без ПДВ.Сума, гривні без ПДВ
Цифровий SSL сертифікат
Сума, без ПДВ
Окрім того, ПДВ 20%
Загалом

Підписи сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”
директор
_________________ /Семенюк Денис Павлович/
Компанія ТОВ
___________________
_________________ /___________________/