Партнерський договір

(далі – “Виконавець”), в особі , що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ___________________ (далі – “Партнер”) з іншого боку, надалі спільно іменовані “Сторони”, а окремо – “Сторона”, уклали цей Договір про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Особистий кабінет – непублічний розділ сайту Виконавця my.tuthost.ua, що надається Партнеру для взаємодії. Доступ в особистий кабінет забезпечується наявністю логіна і пароля. Через особистий кабінет Партнер отримує повідомлення від Виконавця, інформацію про послуги, тарифні плани та ін.

Логін – унікальний набір букв і цифр, необхідний для доступу в особистий кабінет, який в поєднанні з паролем служить ідентифікатором Партнера.

Пароль – набір букв і цифр, необхідний для доступу в особистий кабінет, який в поєднанні з логіном служить ідентифікатором Партнера.

Клієнт Виконавця (залучений клієнт) – юридична або фізична особа, що користуються послугами Виконавця, в результаті дій Партнера в рамках цього договору.

Реферальная посилання – унікальне посилання на сайт Виконавця, надана Виконавцем Партнеру. Якщо потенційний Клієнт переходить за цим посиланням на сайт Виконавця і надалі стає користувачем послуг Виконавця, то даний потенційний Клієнт стає “Клієнтом Виконавця”, залученими Партнером в рамках цього договору.

Промокод – унікальний код, наданий Виконавцем Партнеру. Якщо потенційний Клієнт при замовленні послуг Виконавця вводить в спеціальне поле даний промокод і надалі стає користувачем послуг Виконавця, то даний потенційний Клієнт стає “Клієнтом Виконавця”, залученими Партнером в рамках цього договору.

Лід – виконання користувачем мережі Інтернет дії на веб-сайті Виконавця по реєстрації та купівлі послуг Виконавця.

Тестовий лід – лід, створений Партнером з метою перевірки роботи облікової системи Виконавця. Тестовий лід може бути створений з використанням відмінного від поточного IP адреси Партнера / VPN, сесії браузера і / або з використанням прямого переходу по реферальному посиланню.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Партнер, діючи за дорученням, від імені та за рахунок Виконавця зобов’язується здійснювати дії, спрямовані на залучення нових Клієнтів для Виконавця, шляхом поширення інформації про надані Виконавцем послуги.

1.2. За виконання зазначеного в п. 1.1. доручення Виконавець виплачує Партнеру винагороду в розмірі та в порядку, встановленому цим договором.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Надати Партнеру доступ до Особистого кабінету. Ім’я користувача і пароль для доступу в Особистий кабінет Партнер визначає самостійно в момент реєстрації.

2.1.2. Надати Партнеру реферальні посилання на сайт Виконавця і Промокод для замовлень послуг Виконавця, за допомогою яких буде здійснюватися визначення факту залучення Клієнтів.

2.1.3. Надати Партнеру інформаційні та рекламні матеріали про послуги Виконавця для поширення їх серед потенційних Клієнтів Виконавця.

2.1.4. Надати Партнеру в Особистому кабінеті доступ до статистики, в якій враховуються залучені Клієнти, здійснені завдяки діям Партнера.

2.1.5. Розраховувати розмір винагороди Партнера, грунтуючись на статистиці і умовах цього договору.

2.1.6. За заявкою Партнера виплатити винагороду на внутрішній рахунок Партнера не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

2.2. Партнер зобов’язується:

2.2.1. До моменту укладення цього Договору уважно ознайомитися з текстом договору. Підписанням цього Договору Партнер підтверджує, що йому зрозумілі всі умови, що містяться в Договорі, і він зобов’язується їх неухильно виконувати.

2.2.2. Зберігати в таємниці ім’я користувача і пароль для доступу в Особистий кабінет. Всі дії, вчинені в Особистому кабінеті з ім’ям користувача і паролем Партнера, визнаються Сторонами як дії, скоєні Партнером.

2.2.3. Поширювати інформацію про послуги Виконавця серед його потенційних Клієнтів, використовуючи надані Виконавцем реферальні посилання на його сайт або Промокод.

2.2.4. Використовувати тільки достовірну інформацію і рекламні матеріали про Виконавця і про послуги Виконавця при поширенні її в рамках надання послуг за цим договором.

2.2.5. Визнавати дані статистики, що надається Виконавцем, як єдино вірне джерело визначення факту залучення Клієнтів в Особистому кабінеті Виконавця, здійснених завдяки діям Партнера.

2.2.6. Подавати заявку Виконавцю на виплату винагороди за Послуги Партнера, надані за цим договором. Заявка подається через Особистий кабінет в розділі “Запити” з додатком підписаного Звіту Партнера (Додаток 1 до цього договору) в термін не пізніше 5 робочих днів після закінчення звітного періоду.

2.2.7. Здійснювати тестовий лід не частіше 2-х разів на місяць з метою перевірки роботи облікової системи Виконавця, а також з метою перевірки достовірності даних статистики Виконавця. При цьому, всі платежі, здійснені в рамках тестових лідів визнаються платежами користувачів, які їх вчинили і поверненню не підлягають, тягнуть укладення договорів, передбачених Виконавцем. Вчинення тестових лидов не повинно створювати додаткового навантаження на систему обліку Виконавця і не повинна мати автоматизований і / або масовий характер.

У разі, якщо в результаті тестового ліда Партнером було встановлено, що система обліку лидов Виконавця не функціонує належним чином, Партнер зобов’язаний повідомити про це Виконавця не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту встановлення некоректної роботи системи обліку.

3. Винагорода та порядок розрахунків

3.1. Всі розрахунки за цим договором проводяться в гривнях.

3.2. Сума винагороди Партнера розраховується щомісячно, виходячи із сум, сплачених залученими Партнером Клієнтами (далі – “витрати Клієнта”) за надані послуги Виконавця в попередньому календарному місяці. Для розрахунку винагороди Партнера враховуються тільки Клієнти Виконавця, залучені в результаті вчинення дій за цим договором, і відображені в статистиці, що надається Виконавцем.

3.3. Сума винагороди Партнера становить від 5% до 20% від суми “витрат Клієнта”, що відповідають умовам, описаним в пункті 3.2.

3.4. Виконавець вказує суму винагороди за кожного Клієнта в статистиці, що надається Партнеру в Особистому кабінеті.

3.5. Виконавець проводить виплату винагороди за заявкою, створеної Партнером в Особистому кабінеті в розділі “Запити”.

3.6. Оплата винагороди проводиться шляхом перерахування грошових коштів на реквізити Партнера, зазначені у запиті за умови прийняття та затвердження Виконавцем заявки Партнера. Виплата на рахунки третіх осіб не допускається.

3.7. Мінімальна сума виплачуваної винагороди становить 300 (триста) гривень. Протягом календарного місяця Партнеру може бути вироблено не більше однієї виплати. У разі, якщо розрахована за місяць сума винагороди не дотягувала до 300 грн., Перерахування винагороди проводиться в той період, коли накопичений розмір невиплаченого винагороди перевищить зазначену межу.

3.8. Сторони погодили, що Виконавець не компенсує і не відшкодовує жодні інші витрати і витрати Партнера, що випливають з цього Договору, в тому числі, при достроковому розірванні Договору за ініціативою однієї з сторона, так само як і при розірванні за обставинами, за які жодна зі сторін не відповідає.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Партнер гарантує, що володіє всіма необхідними повноваженнями на укладення та виконання цього договору, і що виконання цього договору, здійснюється відповідно до чинного законодавства України і ніяким чином не порушує прав і законних інтересів Виконавця та / або третіх осіб.

4.2. Партнеру забороняється:

4.2.1. Використовувати рекламну інформацію Виконавця на веб-ресурсах, які порушують чинне законодавство України, а також створювати рекламні матеріали і / або поширювати / розміщувати рекламну інформацію про Виконавця з порушенням чинного законодавства.

4.2.2. Реєструвати акаунти для особистого використання через свою партнерську програму.

4.2.3. Поширювати інформацію про послуги Виконавця (зокрема, за запитом: tuthost, промокод tuthost і його похідні) в пошукових системах ( google і т.д. ), а також методом СПАМА по електронній пошті і по системам електронних повідомлень, спаму на форумах, в соціальних мережах і т.д.

4.2.4. Поширювати інформацію про послуги Виконавця, в якій вказується, що послуги Виконавця можуть бути використані для діяльності, що суперечить Договору-оферти Виконавця, розміщеному на сайті Виконавця.

4.2.5. Розміщувати реферальне посилання, отримане в рамках цього договору, на сайтах-агрегаторах, сайтах, що поширюють знижки і купони.

4.2.6. Розміщувати унікальний промокод, отриманий в рамках цього договору, на відкритих ресурсах в мережі Інтернет, а також на сайтах-агрегаторах.

4.3. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в умови цього договору (в тому числі, але і не обмежуючись, в розмір винагороди, порядок його виплати) шляхом направлення відповідного повідомлення на Особистому кабінеті не менш ніж за 5 (п’ять) календарних днів до моменту набрання чинності змінами в силу. У разі якщо Партнер продовжить здійснювати дії по залученню Клієнтів, то це означає згоду Партнера з зазначеними змінами.

Повідомлення про зміну умов Договору, спрямоване Виконавцем, і вчинення Партнером дій по виконанню цього Договору, які свідчать про його згоду з внесеними змінами і визнається Сторонами письмовою угодою про зміну Договору.

У разі незгоди Партнера про зміну цього договору, Партнер зобов’язується повідомити про це Виконавцю до моменту набрання чинності змінами шляхом направлення відповідного повідомлення / листи в Особистому кабінеті. У цьому випадку Договір припиняє свою дію з моменту вступу в силу змін.

5. ДІЯ непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, викликане обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення. До таких обставин, зокрема, відносяться: стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; порушень громадського порядку; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Сторін за цим договором; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені і унеможливлюють виконання зобов’язань Сторін за договором.

5.2. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим договором, термін виконання Сторонами таких зобов’язань переноситься відповідно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше 60 (шістдесяти) календарних днів. У разі, якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більш вказаного терміну, або коли при їх настанні обом Сторонам стає очевидним, що вони будуть діяти більш цього терміну, Сторони зобов’язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання цього договору або його припинення без відшкодування збитків.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Сторони погоджуються зберігати в таємниці і вважати конфіденційним умови цього договору, будь-яку переписку між Сторонами, дані статистики, що надається Виконавцем, а також всю інформацію, отриману однією Стороною від іншої Сторони при виконанні договору і позначену передавальної Стороною як конфіденційна інформація такої Сторони, що передає (далі “Конфіденційна інформація “), і не розкривати або розголошувати або іншим способом не надавати таку інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди передавальної цю інформацію Сторони.

6.2. Кожна із Сторін вживатиме всіх необхідних заходів для захисту Конфіденційної Інформації як мінімум з такою ж мірою старанності, з якою вона захищає власну конфіденційну інформацію.

6.3. Конфіденційна Інформація завжди залишається власністю, передає цю інформацію Сторони і не повинна копіюватися або іншим способом відтворюватися без попередньої письмової згоди такої Сторони, що передає.

6.4. Зобов’язання захищати і зберігати в секреті конфіденційну інформацію розкрила цю інформацію Сторони не поширюється на інформацію, яка:

  • на момент розкриття була або стала загальним надбанням, інакше як внаслідок порушення, допущеного приймаючою Стороною; або
  • стає відомою приймаючій Стороні з джерела, іншого, ніж розкриває Сторона, без порушення приймаючою Стороною умов цього договору, що може бути посвідчений документами, достатніми для підтвердження того, що джерелом отримання такої Конфіденційної Інформації є третя сторона; або
  • була відома приймаючій Стороні до її розкриття за договором, що підтверджується документами, достатніми для встановлення факту такого володіння Конфіденційною Інформацією; або
  • була розкрита з письмового дозволу Сторони, що передає.

6.5. Зобов’язання зберігати в таємниці конфіденційну інформацію вступає в силу з моменту підписання договору обома Сторонами і діє протягом 3 (Трьох) років після закінчення терміну дії договору або його розірвання з якої-небудь причини.

7. ТЕРМІН ДІЇ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє протягом одного року. Якщо за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення дії цього договору жодна із Сторін не направила іншій Стороні письмового повідомлення про розірвання договору (можливо, в Особистому кабінеті Виконавця ; повідомлення, надіслане зазначеними способами, визнається Сторонами повноцінним юридичним документом, що має просту письмову форму), цей договір автоматично пролонгується на кожний наступний рік на тих же умовах, якщо Сторони не домовляться про інше. Кількість пролонгацій не обмежена.

7.2. Договір може бути розірваний:

7.2.1. Будь-який з Сторін з письмовим попередженням іншої Сторони через Особистий кабінет не менше, ніж за 5 (п’ять) днів.

7.2.2. Виконавцем, в разі порушення Партнером умов договору, негайно з повідомленням Партнера через Особистий кабінет, при цьому всі неоплачені нарахування, вироблені Партнеру, анулюються.

7.3. У випадках, зазначених у п.7.2., Допускається одностороннє повідомлення однією Стороною іншій Стороні через Особистий кабінет. Повідомлення, надіслане зазначеним способом, визнається Сторонами повноцінним юридичним документом, що має просту письмову форму.

7.4. Зобов’язання Сторін за договором, які в силу своєї природи повинні продовжувати діяти (включаючи зобов’язання щодо конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, використання інформації, але не обмежуючись зазначеним), залишаються в силі після закінчення Терміну дії договору.