ДОГОВІР № 10657

м. Київ
2016-07-05

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тутхост", надалі іменоване "Виконавець", в особі директора Семенюка Дениса Павловича, діючого на підставі статуту, з однієї сторони та ООО "Компания", іменоване надалі "Замовник", в особі директора Иванова Ивана Ивановича, що діє на підставі устава, з іншої сторони, далі разом іменовані – Сторони, а кожне окремо – Сторона, підписали цей Договір.

1. Терміни

1.1. SSL cертифікат (Цифровий Сертифікат) - цифровий документ, що підтверджує відповідність між опублікованими в ньому відкритим ключем власника сертифіката і суб'єктом сертифіката (юридичною особою або сервером, ім'я якого зазначено в поле Subject сертифіката). SSL сертифікат, підписаний електронним цифровим підписом засвідчується центром сертифікації, що гарантує незмінність інформації, що міститься в сертифікаті.

1.2. Центр сертифікації (ЦС) - особа, яка здійснює випуск, продовження, перевипуск SSL-сертифікатів. В рамках Договору про надання послуг сертифікат може бути виданий Центром Сертифікації однієї з наступних компаній: GeoTrust, Comodo, RapidSSL, DigiCert або Thawte, в залежності від обраного Замовником типу SSL-сертифіката.

1.3. Власник SSL сертифікату - фізична або юридична особа, яка володіє або має право використання сервера, ім'я якого зазначено в поле Subject виданого сертифіката, а також здатна або уповноважена використовувати секретний ключ, відповідний відкритому ключу, опублікованому в сертифікаті.

1.4. Послуги, Послуги оформлення SSL сертифікатів, включаючи: «Випуск SSL сертифікату», «Продовження SSL сертифікату» або «Перевипуск SSL сертифікату» - послуги, що надаються Виконавцем Замовнику, які складаються в направленні Виконавцем в Сертифікаційний центр заяви на отримання (випуск, продовження або перевипуск) SSL-сертифікату для Замовника, і отриманні від Центра сертифікації сертифікату з подальшою його передачею Замовнику.

1.5. Аутентифікаційні дані Замовника - дані, що надаються Замовником Виконавцю при замовленні послуги отримання SSL-сертифікатів для передачі їх в центр сертифікації з метою проведення Центром сертифікації перевірки достовірності відомостей і повноважень Замовника.

1.6. Відкликання SSL сертифікату - дострокове припинення Центром сертифікації дії SSL-сертифіката і публікація інформації про такий сертифікаті на веб-сервері Центру сертифікації в списках відкликаних SSL-сертифікатів.

1.7. Особистий кабінет - програмний інтерфейс взаємодії Замовника з Виконавцем, який містить інформацію про Замовника та іншу інформацію щодо Послуг Виконавця, а також надає можливість віддаленого взаємодії Сторін в рамках Договору, доступний Замовнику після авторизації з використанням логіна і пароля Замовника на сайті www.tuthost.ua

2. Предмет Договору

2.1. Виконавець за дорученням Замовника надає послуги з оформлення SSL-сертифікату, відповідно до наданого Замовником "Запиту на сертифікат" (CSR), а Замовник оплачує Послуги Виконавця згідно з цінами, зазначеним у Додатку 1 до договору.

3. Вартість Договору та порядок розрахунків

3.1. Замовник здійснює оплату в розмipi 100% загальної вартостi Послуги, згідно Додатку №1, що підтверджується відповідними розрахунковими документами, а саме – актом виконаних робіт та податковою накладною, що оформлені у відповідності до чинного законодавства України. Загальна вартість договору складає _______  грн. (________________________________), враховуючи ПДВ.

3.2. Оплата вартості Послуги за цим Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку-фактури Виконавця. Якщо термін сплати припадає на неплатіжний, вихідний або святковий дні, оплата переноситься на наступний платіжний день.

3.3. Моментом оплати вважається момент списання грошових коштів з банківського рахунку Замовника на банківський рахунок Виконавця.

4. Порядок і строки надання послуги

4.1. Виконавець надає Послуги Замовнику протягом від 2 до 30 календарних днів з моменту укладення цього Договору, в залежності від обраного типу SSL Сертифікату, за умови, що всі необхідні документи надані і відповідають вимогам, Центра Сертифікації.

4.2. Виконавець, в разі виникнення сумнівів у достовірності наданих Замовником даних, має право протягом всього терміну надання Послуг запросити додаткові відомості та документи і/або вимагати підтвердження раніше наданих. Відповідний запит направляється Замовнику по електронній пошті на адреси, вказані Замовником при оформленні замовлення на сайті.

4.3. У разі неподання Замовником за запитом Виконавця додаткових відомостей і (або) непідтвердження раніше наданих даних протягом терміну, зазначеного Виконавцем в запиті, Виконавець має право:
а) відхилити замовлення Замовника на послуги отримання SSL-сертифікатів;
б) направити в центр сертифікації запит про відкликання SSL-сертифіката Замовника.

4.4. Послуга надається замовнику в електронному вигляді в персональному кабінеті Замовника на сайті https://my.tuthost.ua

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Замовник зобов'язується:

5.1.1. Здійснити оплату за Послугу у порядку й строк, зазначений у розділі 3 даного Договору.

5.1.2. Прийняти Послуги надані Виконавцем по Акту про надання Послуг, або відмовитися від приймання Послуг з наданням Виконавцю мотивованої відмови від прийняття Послуг.

5.1.3. Протягом 3 календарних днів з моменту отримання відповідного запиту від Виконавця надавати Виконавцю інформацію, документацію і відповіді на узгодження, запитані Виконавцем у зв'язку з наданням Послуг відповідно до Договору

5.2. Виконавець зобов'язується:

5.2.1. Надати Послугу у порядку й строк, відповідно до даного Договору.

5.2.2. Консультувати Замовника з питань, що виникають у Замовника в зв'язку з наданням Послуг відповідно до Договору.

5.3. Замовник має право:

5.3.1. Отримувати від Виконавця консультації з питань, що виникають у Замовника в зв'язку з наданням Послуг відповідно до Договору, укладеного на підставі Пропоновані можливості.

5.3.2. В односторонньому порядку відмовитися від виконання зобов'язань відповідно до Договору, за умови повного відшкодування Виконавцю суми фактично понесених ним витрат.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. Запрошувати і отримувати від замовника інформацію, відомості, документи і узгодження, необхідні для належного надання Послуг відповідно до Договору.

5.4.2. У разі несвоєчасного подання Замовником запитаних документів, інформації, погоджень - продовжити термін надання Послуг на строк, що відповідає строку затримки в наданні.

5.3. У випадку, якщо Замовник не сплатить повну вартість послуги, протягом 30 днів, з дати виконання послуги Виконавець залишає за собою праву відкликати сертифікат, та відмовити в його подальшому обслуговуванні.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони за даним Договором звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, тобто подій, які не можна було передбачити або запобігти. До таких подій ставляться: стихійні лиха, воєнні дії, прийняття органами державної влади й/або органами місцевого самоврядування нормативних і/або правозастосовних актів і інші дії, що перебувають поза розумним передбаченням і контролю Сторін.

6.2. При настанні обставин, зазначених у пункті 6.1. даного Договору, кожна Сторона повинна не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту настання таких обставин сповістити про них у письмовій формі іншу Сторону. Повідомлення повинне містити дані про характер обставин, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором, а також передбачувані строки їх дії.

6.3. У випадку настання обставин, передбачених пунктом 6.1. даного Договору, строк виконання Стороною зобов'язань за цим Договором подовжується відповідно до строку, протягом якого діють ці обставини і їх наслідку.

6.4. Якщо дія обставин непереборної  сили триває понад одного місяця, Сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання даного Договору або даний Договір підлягає розірванню у встановленому порядку.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть один перед одним відповідальність, яка передбачена цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. За несвоєчасне надання послуги Виконавець сплачує неустойку у розмірі 0,05 % від вартості Послуги за кожний день прострочення, але не більше 10% від вартості послуги.

7.3. За необгрунтовану відмову або затримку оплати Замовник сплачує пеню у розмірі 0,05 % від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, але не більше 10% від суми заборгованості.

7.4. У випадку невиконання зобов`язань, передбачених цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні понесені збитки у повному обсязі.

7.5. Суперечки, які виникли по нинішньому договору, Сторони урегульовують шляхом переговорів.

7.6. Неврегульовані суперечки підлягають передачі на розгляд у відповідний Господарський суд за місцем знаходження відповідача.

8. Інші умови договору

8.1. Цей договір може бути змінений за додатковим погодженням Сторін у письмовій формі.

8.2. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань. Термін дії договору з _________ року по _________ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов`язань за цим Договором.

8.3. Цей договір складений в двох примірниках, по одному для кожної сторони, українською мовою, причому обидва тексти мають однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець Замовник
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тутхост"
ІПН: 376430626585, ЄДРПОУ 37643061,
№ свідоцтва ПДВ 200131746
Р/Р: UA073808050000000026009329371, МФО: 380805 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

Юридична адреса: 03069, Україна, Київ, вул. Гайова 14

Поштова адреса: 03087, Україна, Київ, А/С 86

Тел: +380 (44) 332-30-50, Факс: +380 (44) 332-30-50
ООО "Компания"
ІПН 12345678, ЄДРПОУ 123456789100
Р/Р: 26000000000,
МФО: 123456 в Банк

Юридична адреса: 03001, Україна, Киев, ул. Крещатик 1

Поштова адреса: 03001, Україна, Киев, ул. Крещатик 1

Тел: , Факс: ,
E-mail:

Підписи сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тутхост"
директор
_________________ / Семенюк Денис Павлович /
ООО "Компания"
директор
_________________ / Иванов Иван Иванович /